Personal

Med hjälp av personalrapporterna kan man granska behörigheterna bland lärarna inom grundläggande utbildning samt gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete​​ samt separat behörigheterna som lärarna inom det fria bildningsarbetet har och deras deltagande i kompletterande utbildning.  Statistiken grundar sig på Statistikcentralens insamling av personbaserade uppgifter. Insamlingen av uppgifter om lärare görs vartannat eller vart tredje år. Uppgifter finns sedan året 2010. I tabellen nedan visas insamlingens svarsfrekvenser efter utbildningsform. Svarsfrekvenser ska beaktas när man granskar statistiken. Mer detaljerad information om lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen finns på de sektorspecifika sidorna.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Grundläggande utbildning samt gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

Lärarens formella behörighet

Med hjälp av rapporterna kan man granska antalet lärare samt andelen lärare som har formell behörighet.

Kön
Landskap
Utbildningsnivå
Åldersgrupp

Fritt bildningsarbete

Lärarens formella behörighet

Med hjälp av rapporterna kan man granska antalet lärare samt andelen lärare som har formell behörighet.

Landskap
Område inom vilket läraren undervisar mest
Typ av läroanstalt
Typ av uppgift
Åldersgrupp

Kompletterande utbildning

Rapporterna kan användas för att granska lärarnas deltagande i fortbildning och kompletterande utbildning samt den tid som lagts ner på kompletterande utbildning som ordnas i annan form i dagsverken. Med dagsverke avses en arbetsinsats på minst 6 timmar. Till exempel en åtta timmars dag med kompletterande utbildning har räknats som två dagar med kompletterande utbildning. På motsvarande sätt har två arbetsinsatser på minst 3 timmar räknats som en dag med kompletterande utbildning. Alla evenemang som varat under 3 timmar har in​​te beaktats i denna statistik.

Deltagande i kompletterande utbildning och expertutbyte

Landskap
Typ av uppgift
Åldersgrupp

Tid som lagts ner på kompletterande utbildning och expertutbyte

Landskap  (%)
Typ av uppgift  (%)


  2010 2013 2016 2019
Grundutbildning 91,0 % 88,0 % 66,3 % 49,2 %
Gymnasieutbildning
97,0 % 94,0 % 65,5 % 53,5 %
Yrkesutbildning
86,2 % 90,0 % 66,2 % 45,8 %
Fritt bildningsarbete
93,0 % 90,0 % 62,0 % 48,1 %

Insamlingens svarsfrekvenser efter utbildningsform


Andel formellt behöriga lärare