Prognostisering

Utbildningsstyrelsen förutser framtidens kompetens-, utbildnings- och arbetskraftsbehov på medellång och lång sikt. Rapporterna som publiceras är kompetensbehov, behov av utbildning av arbetskraften, matchning av arbetskraft och examensprognos. De prognostiseringsresultaten uppdateras i princip vartannat år.

​Prognostisering av behoven av kompetens, utbildning och arbetskraft vid Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen förutser framtidens kompetens-, utbildnings- och arbetskraftsbehov tillsammans med Prognostiseringsforumet för kunnande (OEF). Framtidsutsikterna granskas på medellång sikt (5–9 år) och lång sikt (10–15 år) bland annat baserat på bransch och yrke samt genom olika teman och fenomen. Prognostiseringsinformationen stöder utvecklingen av utbildningen.

I prognostiseringen utnyttjas OEF-yrkesklassificeringen, som har tre nivåer: nivå 1 (16 yrkesområden), nivå 2 (78 yrkesområden) och nivå 3 (130 yrkesområden). Klassificeringen grundar sig på Statistikcentralens branschklassificering i fyra nivåer. Dessutom utnyttjas kompetensklassificeringen OEF, som baserar sig i huvudsak på. ESCO-klassificeringen: Information om ESCO | Esco (europa.eu).

Prognostiseringsresultaten grundar sig i huvudsak på Vipunens statistikmaterial och bedömningar från Prognostiseringsforumet för kunnande. Mer information om Utbildningsstyrelsens lagstadgade prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov: Prognostisering | Utbildningsstyrelsen (oph.fi).