Yrkesutbildning

Yrkesutbildning ordnas i regel i yrkesläroanstalter. Till yrkesinriktade examina hör yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Vid läroanstalterna ordnas även utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och självständigt liv samt övrig yrkesutbildning (som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen eller som förbereder för yrkesuppgifter).

I augusti 2022 inleds en ny utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). I Hux-utbildningen kombineras påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Statistiken över yrkesutbildningen innehåller uppgifter om sökande och antagningen till yrkesutbildning, om nya studerande samt om studerande och utexaminerade. Därtill finns statistik över bland annat studieförloppet och avbrutna studier, placeringen efter avlagd examen, studeranderespons och finansiering. Ämnesområdena kan väljas utifrån rubrikerna som finns till vänster på sidan.

Statistiken grundar sig på Statistikcentralens och Utbildningsstyrelsens register och datainsamlingar. Uppgifterna hämtas bland annat från Utbildningsstyrelsens Studieinfo-tjänst, informationsresursen Koski och från Arvo − informationstjänsten för genomslag i utbildningen.

Uppgifter som Statistikcentralen har samlat in finns tillgängliga från år 2000. Uppgifterna gäller examensinriktad utbildning. Uppgifter om ansökan till utbildning i Studieinfo finns tillgängliga från år 2014. Uppgifter som sparats i informationsresursen Koski och Arvo-tjänsten finns tillgängliga från år 2018. Utifrån uppgifterna publiceras också rapporter som uppdateras dagligen eller varje månad. Uppgifter som sparats i informationsresursen Koski finns förutom om examensinriktad utbildning även om handledande utbildning och övrig yrkesutbildning.