Universitetsutbildning

Universiteten har till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen samt att meddela på forskning grundad högsta undervisning. Universiteten ska samverka med det övriga samhället och främja forskningsresultatens genomslagskraft i samhället.

Vid universiteten kan lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamina samt vetenskapliga påbyggnadsexamina, dvs. licentiat- och doktorsexamina, avläggas. Vid universiteten ordnas även avgiftsbelagd fortbildning och öppen universitetsundervisning.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde verkar 13 universitet av vilka två är stiftelser som omfattas av stiftelselagen (*) och de övriga offentligrättsliga inrättningar.

Aalto-universitetet *
Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT
Uleåborgs universitet

Svenska handelsh​​​​​​ögskolan
Konstuniversitetet
Tammerfors universitet *
Åbo universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi

De militära högskoleexamina avläggs vid Försvarshögskolan som lyder under försvarsförvaltningen. Vipunens statistiktjänst innehåller huvudsakligen statistik som gäller universiteten inom UKM:s förvaltningsområde.

Statistiken över universiteten grundar sig på uppgifter som samlats in från UKM:s universitet och material som har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna har huvudsakligen indelats specificerade enligt universitet eller utbildningsområde. I universitetsstatistiken används huvudsakligen utbildningsförvaltningens klassificering av utbildningsområdena från 1995 som utbildningsområden. I en del av statistiken används även utbildningsförvaltningens utbildningsklassificering 2002 som är mer exakt än den ovan nämnda klassificeringen.

I Vipunens statistiktjänst finns även statistiska uppgifter om universiteten från och med 2005/2010.