Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Ansökan och antagning
Ansökan och antagning

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifter för utbildning.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen

Sökande, antagna och personer som tagit emot en plats i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

Uppgifterna för "Alla sökande" har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad. Samma person kan förekomma flera gånger på olika rader.

Rapporten "Sökande som avslutar den grundläggande utbildningen" innehåller endast uppgifter om de sökande som avslutat den grundläggande utbildningen och vars uppgifter anordnarna av den grundläggande utbildningen har överfört till Studieinfo innan den gemensamma ansökan inleds. Därtill innehåller rapporten de som har avslutat sin läroplikt och vars uppgifter inte har överförts på förhand, men som har deltagit i den gemensamma ansökan. Uppgifterna omfattar således inte hela åldersklassen som har avslutat sin läroplikt. Antalet sökandena inkluderar dessutom de sökande som fått villkor denna vår och de som stannat på klassen och som sökt till utbildning efter grundstadiet. Därtill inkludera även de som sökt enligt prövning i den gemensamma ansökan.​

Ansökningsmål
Ansökningmälets utbildningsanordnare
Landskap för ansökningsmålet
Utbildningsområde

Sökande som avslutar den grundläggande utbildningen (enligt grundutbildningens landskap)

Poänggränser i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Ansökningsmål​

Sökande, antagna och personer som tagit emot en plats i den förberedande utbildningen efter den grundläggande utbildningen

Rapporterna innehåller uppgifter om sökande till den förberedande utbildningen efter den grundläggande utbildningen. Uppgifterna för "Alla sökande" har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad. Samma person kan förekomma flera gånger på olika rader.

Ansökningsmål
Ansökningsmålets utbildningsanordnare
Landskap för ansökningsmålet

Samlade uppgifter för ansökningarna till andra stadiet på våren

I rapporterna har man samlat information om den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen samt ansökan till yrkesutbildning som ordnas med specialundervisning (inklusive tilläggsansökningarna till dessa)

Sökande enligt hemlandskap
Överlappande ansökan


Ansökan till utbildning på högre nivå

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifterna för utbildning på högre nivå från och med 2015.

Sökande till högskolor och personer som tagit emot en plats

Rapporterna innehåller uppgifter om sökandena i högskolornas gemensamma ansökningar och separata ansökningar. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts. Uppgifterna för "Alla sökande" har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad. Samma person kan förekomma flera gånger på olika rader. I rapporterna avses med en sökande som behandlas som förstagångssökande en person som inte tidigare har avlagt någon finländsk högskoleexamen och inte 2014 eller senare tagit emot en studieplats vid en högskoleexamen vid ett finländskt universitet eller en finländsk yrkeshögskola.

Ansökningsmål
Landskap för ansökningsmål
Åldersgrupp
Högskola
Sektor

​Högskolornas rekryteringsområden

Sökande enligt sökandenas hemlandskap och landskapet för ansökningsmålet. På rapportens ingångssida finns landskapet för utbildningen på raderna och sökandens hemlandskap i kolumnerna. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts.

Sökandens hemlandskap  (%)

Poänggränser i den gemensamma ansökan till yrkehögskoleutbildning och universitetsutbildning

Ansökningsmål​


Nybörjarplatser och förstahandssökande i den gemensamma ansökan till andra stadiet


Uppdaterande rapport

En kontinuerligt uppdaterande rapport uppdateras alltid med föregående dags uppgifter. För t.ex. gemensam ansökan uppdateras antalet sökande från början av respektive ansökan i statistiken för sökande. Då ansökningstiden avslutats kan det slutliga antalet sökande ändras något i takt med att handläggningen av ansökningar fortskrider. För gemensam ansökan uppdateras också uppgifter om antagna, de som tagit emot en plats och de som börjat i takt med att antagningen av studerande fortskrider i skolorna. 

Personer som ansökt till, antagits till och tagit emot plats i utbildningar efter grundläggande utbildning

Personer som ansökt till, antagits till och tagit emot plats i högskolor