Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Studeranderespons
Studeranderespons
Studeranderesponsen inom yrkesutbildningen beskriver de studerandes erfarenheter av utbildningen och dess effekter ifråga om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina eller en del eller delar av dessa examina. 

Den nationella studeranderesponsen (Respons på yrkesutbildningen) infördes 1.7.2018. Resultaten uppdateras den tredje dagen varje månad med uppgifter som samlats in för två månader sedan.

De som ansvarar för insamlingen av responsen är de anordnare av yrkesutbildning som har beviljats tillstånd att ordna examina och utbildning av undervisnings- och kulturministeriet. Responsen ges anonymt och resultaten rapporteras först när det finns minst fem svar från målgruppen.

De studerande som genomfört utbildning som handleder för yrkesutbildning, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, mindre helheter än examensdelar eller övrig yrkesutbildning svarar inte på enkäten för studeranderesponsen. Det gör inte heller de studerande som avlägger examen eller en examensdel/delar genom att gå direkt till ett yrkesprov.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ansvarar för responsenkäten och utvecklingen av den.

Studeranderespons inom yrkesutbildningen från och med 1.7.2018

Startenkät

Fråga
Utbildningsanordnare
Examen

Slutenkät

Fråga
Utbildningsanordnare
Examen

Svaren på frågan ”Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier vid den läroanstalt eller på den arbetsplats där jag studerar” kan man endast få fram enligt utbildningsanordnare och läroanstalt.

Fördelningen av svaren på frågan "Jag är nöjd med utbildningen" i yrkesutbildningens slutenkät, statistikperiod 1.7.-31.12.2018 (5=helt av samma åsikt, 1=helt av annan åsikt)

Analysrapport 

Utvidgat datainnehåll för analyser.