Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Studeranderespons
Studeranderespons

Rapporterna över studeranderespons inom yrkesutbildningen beskriver de studerandes erfarenheter av och hur nöjda de är med hur yrkesutbildningen på andra stadiet har ordnats.

Den nationella responsenkäten skickas till den studerande två gånger under studiernas gång: när studiernas har inletts och när studierna avslutas. Målgruppen är alla studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en eller flera delar av dessa.

Responsenkäten besvaras inte av studerande som avlägger utbildningen som handleder för examensutbildning (från 1.8.2022 HUX, fram tills 31.7.2022 utbildning som handleder för yrkesutbildning VALMA), utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (TELMA), helheter som är mindre än en examensdel eller övrig yrkesutbildning. Responsenkäten besvaras inte heller av studerande som avlägger examen eller en eller flera examensdelar genom att direkt delta i yrkesprov.

Frågorna i den inledande enkäten gäller inledningen av studierna, personlig tillämpning i studierna och studieatmosfären. Frågorna i den avslutande enkäten gäller personlig tillämpning i studierna, förvärvande av kunnande, den studerandes välbefinnande och utbildningens effekter.

Responsen ges anonymt och resultaten rapporteras först när det finns minst fem svar från målgruppen.

De nationella enkäterna för studeranderespons togs i bruk 1.7.2018. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ansvarar för responsenkäterna.

Studeranderespons inom yrkesutbildningen från och med 1.7.2018

Startenkät

Fråga
Utbildningsanordnare
Examen

Slutenkät

Fråga
Utbildningsanordnare
Examen

Svaren på frågan ”Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier vid den läroanstalt eller på den arbetsplats där jag studerar” kan man endast få fram enligt utbildningsanordnare och läroanstalt.

​​Fördelningen av svaren på frågan "Jag är nöjd med utbildningen" i yrkesutbildningens slutenkät (5=helt av samma åsikt, 1=helt av annan åsikt)

Analysrapport 

Utvidgat datainnehåll för analyser.


Underlaget för uppgifterna för finansieringsperioden 1.7.2022–30.6.2023 kontrolleras. Det innebär att uppgifterna om svarsandelen och målgruppens storlek kan ändra. Kontrollräkningen blir färdig i början av november 2023. Uppgifterna som tas ut innan de här rapporterna är färdiga kan endast uppfattas som riktgivande.

Visualiseringar

Startenkät

Slutenkät