Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Studieförlopp
Studieförlopp

Rapporterna om studieförloppet inom gymnasieutbildning kan användas för att granska hur studierna framskrider och vilken genomströmningstakten är bland nya studerande.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Genomströmning bland de som påbörjat gymnasieutbildning

Uppgifter om genomströmningen bland studerande som påbörjat gymnasieutbildning. Uppgifterna kan granskas enligt avlagda examina inom det ursprungliga examensslaget (gymnasieutbildning) och inom vilket som helst examensslag (inkl. högskolesektorn). På ingångssidan granskas avlagda examina inom det ursprungliga examensslaget. Som förhandsfiltrering för granskningen har endast de studerande som påbörjat studierna på hösten valts. Obs! Läsåret 2003/2004 omfattar endast uppgifter om elever som påbörjat utbildningen våren 2004.

B​​egynnelseläsår  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsslag  (%)

Studieförlopp inom gymnasieutbildning

Studieförloppet bland studerande som påbörjat gymnasieutbildning. För rapporterna har förhandsfiltreringar gjorts, och i vissa filtreringsmenyer har högst ett val i taget möjliggjorts. Obs! Läsåret 2003/2004 omfattar endast uppgifter om elever som påbörjat utbildningen våren 2004.

Begynnelseläsår  (%)
Landskap  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsslag  (%)

​Studie​förloppet under läsåret inom gymnasieutbildning ​

Verksamheten/situationen bland studerande som på hösten (20.9) påbörjat studier inom gymnasieutbildningen på hösten (20.9) följande år: antal som avlagt examen, fortsatt studierna och avbrutit studierna. Obs! Materialet omfattar endast studerande som deltar i utbildning enligt läroplanen för unga.

Landskap  (%)
Tidsserie  (%)
Utbildningsanordnare  (%)


Andel som avlagt en examen av samtliga studerande som påbörjat gymnasieutbildning 3 år efter att studierna påbörjades.