Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Arbetslivsrespons
Arbetslivsrespons

​​Rapporterna om arbetslivsrespons ger information om arbetslivets erfarenheter och hur nöjd arbetslivet är med yrkesläroanstalternas verksamhet att i samarbete med arbetslivet ordna utbildning som grundar sig på läroavtal och utbildningsavtal.

Det finns två responsenkäter: en till arbetsplatshandledarna och en till arbetsplatserna. Frågorna i responsenkäterna gäller samarbete i vardagen, kundorienterad verksamhet i läroanstalten, avtalsprocessen samt handledning och stöd som läroanstalten erbjuder arbetsplatsen. De studerande bedöms inte i enkäterna.

Responsenkäten skickas till alla arbetsplatser där man på basis av ett läroavtal eller utbildningsavtal har handlett studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller delar av dem. Arbetsplatsperioderna utgör individuellt planerad utbildning för de studerande. Utbildningen planeras tillsammans med arbetsplatsen och ordnas på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter.

Resultaten rapporteras när det finns minst fem svar från målgruppen. Arbetsplatsspecifika uppgifter rapporteras inte i Vipunen.

Arbetsplatshandledarenkäten skickas till den ansvariga arbetsplatshandledaren som har utsetts för den studerande. Enkäten skickas när den studerandes arbetsplatsperiod avslutas. Responsen samlas in kontinuerligt utifrån de arbetsplatsperioder som avläggs. Rapporten uppdateras på den 3:e dagen varje månad med uppgifter som samlats in två månader tidigare. Tidsperioden som syns på rapporten kan kontrolleras med hjälp av filterfunktionen Statistikperiod. Enkäten till arbetsplatshandledarna togs i bruk 1.7.2021.

Arbetsplatsenkäten skickas till personerna som på arbetsplatsen ansvarar för samarbetet med läroanstalten. Enkäten skickas två gånger per år: i januari−februari och i juli−augusti. Resultaten uppdateras varje tredje dag i mars med upgifter insamlad från perioden 1.7.–31.12. och varje tredje dag i september med upgifter insamlad från perioden 1.1.–30.6. Arbetsplatsenkäten togs i bruk från och med januari 2022.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ansvarar för enkäterna för arbetslivsrespons.

Arbetslivsrespons

Arbetsplatshandledarenkäten

Fråga
Utbildningsanordnare
Examen 
Bransch

Arbetsplatsenkäten


Fördelningen av svaren på frågan "Jag är nöjd med hur läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet" i arbetsplatshandledarenkäten, viktat med längden på arbetsplatsperioderna (5=helt av samma åsikt, 1=helt av annan åsikt)