Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Oppivelvolliset
Oppivelvolliset

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Tilastoissa oppivelvollisten perusjoukkoon kuuluvat Manner-Suomessa asuvat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää ennen vuotta 2021, ja jotka eivät ole syntyneet ennen vuotta 2004. Tilastot sisältävät tietoa oppivelvollisten toiminnasta: koulutukseen hakeutumisesta ja sijoittumisesta sekä niiden oppivelvollisten määrästä, jotka eivät ole koulutuksessa. Tiedot perustuvat Opetushallituksen ylläpitämiin rekistereihin, sekä KOSKI-tietovarantoon että oppivelvollisuusrekisterin tietoihin.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Oppivelvollisten toiminta

Raportilla tarkastellaan tilastovuonna 16–18 vuotta täyttäviä oppivelvollisia.

Raportti sisältää kuukausittain päivittyvää tietoa oppivelvollisten tilanteesta. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä. 

Tietoja on jaoteltu muun muassa seuraavasti: on koulutuksessa, ei koulutuksessa, keskeyttänyt väliaikaisesti, oppivelvollisuus päättynyt.

Oppivelvollisten toiminta

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet oppivelvolliset

Raportti sisältää päivittyvää tietoa oppivelvollisista, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tilastovuonna.

Raportin tiedot päivittyvät elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen kerran vuorokaudessa joulukuun viimeiseen päivään saakka.

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet oppivelvolliset

Hakeutumisvelvollisten toiminta

Raportilla tarkastellaan tilastovuonna 16–18 vuotta täyttäviä hakeutumisvelvollisia. Hakeutumisvelvollisella tarkoitetaan oppivelvollisia, jotka eivät ole valittuna tarkasteluhetkenä tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Raportti sisältää päivittyvää tietoa hakeutumisvelvollisten hakeutumisesta ja sijoittumisesta tilastovuonna alkaviin koulutuksiin. 

Raportin tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Hakeutumisvelvollisten toiminta

Oppivelvollisten opintojen kulku

Raportti sisältää päivittyvää tietoa tilastovuoden aikana 16–18 vuotta täyttävien, uuden koulutuksen aloittaneiden, oppivelvollisten opintojen kulusta. Raportilla tieto opintojen kulusta päivittyy myös oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen. Raportin tiedot päivitetään kerran kuukaudessa kuukauden 5. päivään mennessä.

Raportille lisätään uusi tarkastelukausi puolivuosittain. Puolivuotiskausi lisätään, kun tarkasteltava kausi on päättynyt. Esimerkiksi kausi 1.7.-31.12.2023 lisätään raportille tammikuussa 2024.

Oppivelvollisten opintojen kulku