Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Oppivelvolliset
Oppivelvolliset

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Tilastot sisältävät tietoa oppivelvollisten toiminnasta: koulutukseen hakeutumisesta ja sijoittumisesta sekä niiden oppivelvollisten määrästä, jotka eivät ole koulutuksessa. Tiedot perustuvat Opetushallituksen ylläpitämiin rekistereihin, sekä KOSKI-tietovarantoon että oppivelvollisuusrekisterin tietoihin.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Oppivelvollisten toiminta

Raportilla tarkastellaan tilastovuonna 16–18 vuotta täyttäviä oppivelvollisia. Oppivelvollinen on Manner-Suomessa asuva henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää ennen vuotta 2021, ja joka ei ole syntynyt ennen vuotta 2004.

Raportti sisältää kuukausittain päivittyvää tietoa oppivelvollisten tilanteesta. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä. 

Tietoja on jaoteltu muun muassa seuraavasti: on koulutuksessa, ei koulutuksessa, keskeyttänyt väliaikaisesti, oppivelvollisuus päättynyt.

Oppivelvollisten toiminta

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet oppivelvolliset

Raportti sisältää päivittyvää tietoa oppivelvollisista, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tilastovuonna.

Raportin tiedot päivittyvät elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen kerran vuorokaudessa joulukuun viimeiseen päivään saakka.

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet oppivelvolliset

Hakeutumisvelvollisten toiminta

Raportilla tarkastellaan tilastovuonna 16–18 vuotta täyttäviä hakeutumisvelvollisia. Hakeutumisvelvollisella tarkoitetaan oppivelvollisia, jotka eivät ole valittuna tarkasteluhetkenä tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Raportti sisältää päivittyvää tietoa hakeutumisvelvollisten hakeutumisesta ja sijoittumisesta tilastovuonna alkaviin koulutuksiin. 

Raportin tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Hakeutumisvelvollisten toiminta