Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Henkilöstö
Henkilöstö

Henkilöstöraporteilla voi tarkastella opettajien kelpoisuuksia ja täydennyskoulutukseen osallistumista. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään henkilöpohjaiseen tiedonkeruuseen. Opettajatiedonkeruu tehdään kahden tai kolmen vuoden välein. Tietoja on tarjolla tilastovuodesta 2010 alkaen. Sivun alalaidan taulukkoon on koottu tiedonkeruun vastausasteet koulutusmuodoittain. Vastausasteet tulee ottaa huomioon tilastoja tarkasteltaessa. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien yksityiskohtaisemmat tilastot löytyvät sektorikohtaisilta sivuilta.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporteilla voi tarkastella opettajien lukumääriä sekä muodollisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta.

Ikäryhmä
Koulutusaste
Maakunta
Sukupuoli

Vapaa sivistystyö

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporteilla voi tarkastella opettajien lukumääriä sekä muodollisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta.

Ikäryhmä
Maakunta
Opettajan eniten opettama ala
Oppilaitostyyppi
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutus

Raporteilla voi tarkastella opettajien osallistumista jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä erimuotoisesti toteutettuun täydennyskoulutukseen käytettyä aikaa henkilötyöpäivinä. Henkilötyöpäivällä tarkoitetaan vähintään 6 tunnin työpanosta. Esimerkiksi kaksi 8 tunnin mittaista täydennyskoulutuspäivää on laskettu kahdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Vastaavasti kaksi vähintään 3 tunnin työpanosta on laskettu yhdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Alle 3 tuntia kestäneitä tilaisuuksia ei ole huomioitu näissä tilastoissa.

Täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon osallistuminen

Ikäryhmä (ei tietosuojausta)
Maakunta (ei tietosuojausta)
Tehtävätyyppi (ei tietosuojausta)

Täydennyskoulutukseen käytetty aika

Ikäryhmä (ei tietosuojausta) (%) (ei tietosuojausta)
Maakunta (ei tietosuojausta) (%) (ei tietosuojausta)
Tehtävätyyppi (ei tietosuojausta) (%) (ei tietosuojausta)


  2010 2013 2016 2019
Perusopetus 91,0 % 88,0 % 66,3 % 49,2 %
Lukiokoulutus 97,0 % 94,0 % 65,5 % 53,5 %
Ammatillinen koulutus 86,2 % 90,0 % 66,2 % 45,8 %
Vapaa sivistystyö 93,0 % 90,0 % 62,0 % 48,1 %

Opettajatiedonkeruun vastausasteet koulutusmuodoittain

Graafi: Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus koulutusmuodoittain

Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus koulutusmuodoittain