Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Korkeakoulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määriä ja jakaumia. Tietoja on tarjolla tilastovuodesta 2010 eteenpäin. Opiskelija- ja tutkintotietojen ennakkotiedot tulevat marras/tammikuussa (lähde: VIRTA-opintotietopalvelu), vahvistetut tiedot seuraavan vuoden kesäkuussa (lähde: Tilastokeskus). Esimerkiksi kansalaisuustieto sisältyy vasta kesäkuussa ilmestyvään aineistoon.

Huom!Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Korkeakoulujen aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot

​Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot

Ensimmäinen raportti sisältää Vipunen API -rajapinnan tietojoukkoa opiskelijat_ja_tutkinnot vastaavat tiedot. Raportti sisältää henkilömuuttujista ainoastaan sukupuolen, joten raportille ei ole tehty yllä kuvattua tietosuojausta. Toisella raportilla on lisäksi kirjoihintulovuosi muttei tietoa sukupuolesta.

Raportti ilman henkilömuuttujia (ei tietosuojausta)
Raportti ilman henkilömuuttujia, kirjoihintulovuosi (ei tietosuojausta)

Aloittaneet

​​Korkeakoulujen aloittaneet tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Raporttien otsikot viittaavat tarkastelunäkökulmaan.

Tilastokeskus-määritelmä​ (uusi opiskelija tietyssä koulutusnimikkeessä)
Korkeakoulu (uusi opiskelija korkeakoulussa)
Sektori (uusi opiskelija yliopisto- tai ammattikorkeakoulusektorilla)
Korkeakoulusektori (uusi opiskelija korkeakoulusektorilla)

Opiskelijat

​Korkeakoulujen opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Opiskelijat (FTE)

Korkeakoulujen opiskelijat FTE-laskennan mukaan. FTE-laskennassa opiskelijamäärät tilastoidaan painotetusti läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella. Tarkempi määritelmä FTE-laskennasta löytyy raportin raporttiselite -välilehdeltä.

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Tutkinnot

​Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot.​

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Koulutustasoa nostavat tutkinnot

Raportit sisältävät tietoa niistä tutkinnoista joiden suorittajalla ei ole ollut aiempaa samantasoista Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa. Tutkinnon koulutusaste tarkoittaa kansallisen koulutusasteluokituksen tasoa 1, eli korkeakoulutuksen osalta alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste. Koulutustasoa nostavaksi tutkinnoksi luetaan tutkinto joka on korkeamman asteen tutkinto kuin henkilön aiemmin suorittama korkein tutkinto. Esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon päälle suoritettu ylempi amk-tutkinto lasketaan koulutustasoa nostavaksi tutkinnoksi, mutta ammattikorkeakoulututkinnon päälle suoritettua yliopiston alempaa kk-tutkintoa ei lasketa koulutustasoa nostavaksi tutkinnoksi koska molemmat ovat alemman korkeakouluasteen tutkintoja.

​​ Ammattikorkeakoulututkinnot
Alemmat korkeakoulututkinnot
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Ylemmät korkeakoulututkinnot

Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Raportit sisältävät tietoa korkeakouluissa opiskelevista ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista. Ulkomaalaistaustaisia ovat Tilastokeskuksen määritelmän mukaisesti ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Raportilla on eroteltu erikseen myös onko henkilö syntynyt Suomessa vai ulkomailla. Tarkemmalla tasolla ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista löytyy tietoa Vipusen Kansainvälisyys-raporteilla.

Uudet opiskelijat
Opiskelijat 
Tutkinnot

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Laskennan perusjoukkona ovat edellisen syksyn opiskelijat (20.9), joista lasketaan lukuvuoden(1.8.–31.7.) aikana 55 tai yli opintopistettä suorittaneiden määrä. Keväällä opintonsa aloittaneet otetaan huomioon mikäli he ovat suorittaneet kevätlukukaudella (1.1. -31.7.) 27 opintopistettä tai enemmän. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon aiempina lukuvuosina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai kevätlukukaudella aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Tiedot poimitaan Virta-tietovarannosta vuosittain lokakuun 20. päivä.

OKM ohjauksen ala
Sektori
Tilastovuosi

Tavoiteajassa suoritetut tutkinnot

Raportit sisältävät tietoja korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista. Tutkinnon tavoiteaika tarkoittaa yliopistolain 40 §:ssä ja ammattikorkeakoululain 30 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa.

Rahoitusmalliraportti ei sisällä henkilömuuttujia, joten kyseiselle raportille ei ole tehty tietosuojausta. Mittareiden pääte _s tarkoittaa, ettei mittarin lukuja ole suojattu. Rahoitusmalliraportti ei sisällä tutkintoja, joiden rahoituslähde on tilauskoulutus.

Korkeakoulu
Tilastovuosi
Rahoitusmalli (ei tietosuojausta)

Lukuvuosimaksut

Yliopistolain (§ 10) ja ammattikorkeakoululain (§ 13a) määrittelemissä maksullisissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelevat opiskelijat, jotka eivät ole lain määräämällä tavalla rajattu maksuvelvollisuuden ulkopuolelle. Lukuvuosimaksuvelvollisuus määritelty 20.9. tilanteen mukaan kunakin tilastovuotena.

Korkeakoulu
Koulutusala
Koulutusaste
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi, kaikki opiskelijat

Tilastovuosi, uudet opiskelijat

Tilastovuosi, tutkinnot

Opiskeluoikeuksien lukumäärä

Raportilla opiskelijoiden määrä luokiteltuna sen mukaan kuinka monta samanaikaista opiskeluoikeutta heillä on. Tiedot päivitetään vuosittain lokakuussa.

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)

Graafi: ​Korkeakouluissa suoritetut alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot
Korkeakouluissa suoritetut alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot