Opettajakelpoisuudet

​Opettajankelpoisuusraporteilla näytetään korkeakouluissa suoritettuja opettajankelpoisuuksia antavia opintokokonaisuuksia. Tiedot ovat saatavilla tilastovuodesta 2016 lähtien. Tiedot perustuvat VIRTA-opintotietopalvelun tietoihin, eli taustalla on korkeakouluissa merkityt suoritustiedot. Tietoja on kerätty sekä opettajaopinnoista että opetettavien aineiden opinnoista. Raporteilla näytetään myös ne kelpoisuudet, jotka muodostuvat useammassa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista. Raportilla kelpoisuus tarkoittaa sitä, että tietty henkilö on suorittanut korkeakouluissa sellaiset opintosuoritukset, jotka tuottavat laissa määritellyn kelpoisuuden. Lopullinen kelpoisuus todennetaan aina koulutustoimijan toimesta.

Raporteilla kelpoisuudet on määritelty tilastovuosittain. Henkilölle merkitään vain yksi kelpoisuus tai kelpoisuusyhdistelmä tilastovuotta kohden. Kelpoisuuksille on tästä syystä määritelty priorisointijärjestys, joka löytyy alla olevasta linkistä. Kelpoisuuden tilastovuosi määräytyy sen vuoden mukaan, milloin kaikki kelpoisuuden vaatimukset on suoritettu. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=343562891

Kelpoisuudet on ryhmitelty sivulle sen koulutusmuodon mukaan mihin ne antavat kelpoisuuden.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuudet ja muut varhaiskasvatuksen kelpoisuudet

Sisältää yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetut varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuudet sekä muut varhaiskasvatuksen kelpoisuudet. 

Opettajakelpoisuudet

Ammatillisen opettajankoulutuksen kelpoisuudet

Sisältää ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetut ammatillisen opettajankoulutuksen suoritukset (ml. ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus) sekä Åbo Akademissa suoritetut ruotsinkielisen ammatillisen opettajan opinnot.

Opettajakelpoisuudet

Perusopetuksen ja lukion opettajakelpoisuudet

Sisältää yliopistoissa suoritutetut perusopetuksen ja lukion opettajakelpoisuudet. Raportille on laskettu erikseen kaksi yleistä eri kelpoisuuksista koostuvaa yhdistelmää (varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus + luokanopettajan kelpoisuus sekä perusopetuksen ja lukion aineenopettaja + luokanopettaja).

Opettajakelpoisuudet

Erityisopettajien opettajakelpoisuudet

Sisältää erityisopettajan, erityisluokanopettajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuudet. Lisäksi raportilla on oma mittari vuosittain suoritetuista erityisopettajien kelpoisuuksista yhteensä. Ammatillisen erityisopettajan kelpoisuudet ovat ammatillisen opettajakoulutuksen kelpoisuus-raportissa. Vuosittain suoritetut erityisopettajien kelpoisuudet on priorisoitu kelpoisuuksien priorisointijärjestyksen mukaisesti, eli järjestyksessä erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä erityisopettaja. Raportilla käytetty priorisointi saattaa hiukan korostaa erityisluokanopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien määriä.

Opettajakelpoisuudet

Muut opettajakelpoisuudet

Sisältää luovien alojen kelpoisuudet sekä yliopistoissa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot joihin ei liity merkintää opetettavasta aineesta. Luovien alojen opettajankelpoisuus tarkoittaa musiikin, teatterin tai tanssin opettajan kelpoisuutta ilman kelpoisuutta toimia opettajana peruskoulussa tai lukiossa. Kelpoisuuteen vaadittavia opintoja voidaan suorittaa joko yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa.

Opettajakelpoisuudet

Ainekelpoisuudet

Sisältää peruskoulun ja lukion ainekelpoisuudet. Opettavat aineet perustuvat valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa oleviin oppiaineisiin. Kelpoisuuden tilastovuosi määräytyy sen vuoden mukaan, milloin kaikki kelpoisuuden vaatimukset on suoritettu. Raportissa on erikseen suodatin kelpoisuusopintojen laajuuteen. Kelpoisuuden korkeakoulu määräytyy sen perusteella, mistä laajin ainetta koskeva ainemerkintä, joka on suoritettu kelpoisuuden tilastovuoteen mennessä, on peräisin. Ainekelpoisuudet raportilla opetettavat aineet on luokiteltu ryhmiin (esim. ”biologia, maantiede”) ja kelpoisuus on merkitty mikäli henkilöllä on vähintään yksi ryhmään kuuluvista ainekelpoisuuksista. Ainekelpoisuusyhdistelmät raportilla on yksittäisiä aineita ja raportilla pystyy ristiintaulukoimaan erilaisia suoritettuja ainekelpoisuusyhdistelmiä.

Ainekelpoisuudet
Ainekelpoisuusyhdistelmät