Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Bibliometriikka (Web of Science)
Bibliometriikka (Web of Science)

Bibliometristen tulosraporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden sekä Suomen eri tutkimusorganisaatioiden julkaisuaktiivisuutta sekä tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain. Suomen osalta julkaisuaktiivisuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta voi tarkastella myös julkaisuyhteistyön mukaan.​

Julkaisuaktiivisuutta selvitetään julkaisujen lukumäärän avulla. Tieteellistä vaikuttavuutta tarkastellaan bibliometriikan näkökulmasta esimerkiksi top 10 -indeksin avulla. Top 10 -indeksi tarjoaa yhden näkökulman tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun mutta se ei yksinään anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta. ​

Julkaisuaineisto kattaa Clarivate Analyticsin (aiemmin Thomson Reutersin) viitetietokantoihin indeksoitujen tieteellisten lehtien artikkelit, katsausartikkelit ja kirjeet lehden toimituskunnalle. Lisäksi aineisto sisältää konferenssijulkaisujen artikkelit. Tämän aineiston julkaisumäärät ovat pienemmät kuin mitä esimerkiksi Web of Science TM-palvelusta on kokonaisuudessaan löydettävissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut tulosraporttien pohjana olevan bibliometrisen aineiston käyttöönsä. Bibliometrisen laskennan on toteuttanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC myös tarkastaa ja yhtenäistää Suomessa tehtyjen julkaisujen osoitetiedot, jotta Suomen organisaatiokohtaiset julkaisutilastot ovat mahdollisimman luotettavia. 

Bibliometristen analyysien tiedot päivitetään kerran vuodessa, jolloin kaikki viittausindikaattorit ja uusimman vuoden julkaisumäärät päivittyvät myös aikaisemmin julkaistujen tietojen osalta. 

Julkaisun tieteenala: Julkaisun (esim. artikkelin) tieteenala määräytyy Clarivate Analyticsin tieteelliselle aikakauslehdelle tai konferenssijulkaisulle määrittelemän "subject categoryn" mukaan. Monet julkaisukanavat on luokiteltu useaan eri kategoriaan. Kategoriat on ryhmitelty suuremmiksi kokonaisuuksiksi bibliometrisen tieteenalaluokituksen (pdf) mukaan. Bibliometrisen tieteenalaluokituksen pohjana on Tilastokeskuksen Tieteenalaluokitus 2010. 

Lisätietoja

OKM:n julkaisutiedonkeruun tiedot 

Suomen Akatemian bibliometriset tarkastelut löytyvät Tieteen tila -sivuilta. 

Tieteen tila 2016 liitteessä 2 on selitetty eroja WoS ja Scopus aineistojen välillä.

Kansainvälinen vertailu

Kansainvälinen vertailuaineisto mahdollistaa eri maiden ja maaryhmien julkaisumäärien ja tieteen tason tarkastelun. Vertailua voidaan tehdä myös tieteenaloittain.

Julkaisumäärä

Julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Prosenttimerkin (%) takaa löytyvät julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Kansainväliset yhteisjulkaisut on ositettu julkaisuun osallistuneiden maiden kesken. Lisäksi useammalle tieteenalalle luokitellut julkaisut on ositettu tieteenalojen kesken. Osittaminen perustuu maiden/tieteenalojen määrään, ei esimerkiksi eri maista julkaisuun osallistuneiden tutkijoiden määrään.

Maa ja maanosa​ (%)
Suomi ja verrokkimaaryhmät (%​)
Tieteenala (%)

​Top 10 - ​indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että maan/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Viittausmäärä on normalisoitu tieteenalan (Subject category) ja julkaisuvuoden (ilmestymisvuosi) mukaan.

Top 10 -indeksin laskennassa julkaisut ositetaan maiden ja tieteenalojen kesken, jolloin kukin julkaisu on mukana laskennassa vain yhden kerran. Top 10 -indeksi on skaalattu siten, että maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi.

Maa ja maanosa
Suomi ja verrokkimaaryhmät ​
Tieteenala​

Suomen julkaisut

Suomen julkaisutoimintaa kuvaava aineisto mahdollistaa tutkimusorganisaatioiden julkaisumäärien ja tutkimuksen tason tarkastelun. Vertailu voidaan tehdä myös tieteenaloittain.

Julkaisumäärä (ositetut)

Julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Prosenttimerkin (%) takaa löytyvät julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Kansainväliset yhteisjulkaisut on ositettu julkaisuun osallistuneiden maiden kesken. Lisäksi useammalle tieteenalalle luokitellut julkaisut on ositettu tieteenalojen kesken ja Suomen julkaisut Suomen tutkimusorganisaatioiden kesken. Osittaminen perustuu maiden/tieteenalojen/Suomen tutkimusorganisaatioiden määrään, ei osallistuneiden tutkijoiden määrään.

Orgnisaatiotyyppi​​ ​(%​)
Tieteena​la​ (%)​

Suomen yhteistyömaita on tarkasteltu kahdella tavalla. Bilateraalinen tarkoittaa sitä, että julkaisun tekoon on osallistunut yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi tekijöitä täsmälleen yhdestä toisesta maasta. Yhteistyömaat kaikki -raportilla sen sijaan tekijöitä on yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi vähintään yhdestä toisesta maasta, mahdollisesti useammasta.

Yhteistyömaat bilateraali 
Yhteistyömaat kaikki

Top 10 - indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että organisaation/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Viittausmäärä on normalisoitu tieteenalan (Subject category) ja julkaisuvuoden (ilmestymisvuosi) mukaan.

Top 10 -indeksin laskennassa julkaisut ositetaan maiden ja tieteenalojen lisäksi Suomen tutkimusorganisaatioiden kesken, jolloin kukin julkaisu on mukana laskennassa vain yhden kerran. Top 10 -indeksi on skaalattu siten, että maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi.

Julkaisumäärältään suhteellisen pienellä tieteenalalla voi esiintyä top 10 -indeksissä suuria vaihteluja nelivuotiskausien välillä, vaikka tieteen tasossa ei olisikaan tapahtunut yhtä nopeasti näin suuria muutoksia. Luotettavamman kuvan tason kehityksestä saa tarkastelemalla usean vuoden trendiä. 

Julkaisuyhteistyötä tarkasteltaessa erotetaan toisistaan kansainväliset yhteisjulkaisut (vähintään yksi kirjoittaja taustaorganisaatioltaan muusta maasta kuin Suomesta), kansalliset yhteisjulkaisut (vähintään kaksi tutkimusorganisaatiota Suomesta) sekä yhdessä suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa tehdyt julkaisut.

Organisaatiotyyppi

Tieteenala
Yhteistyö ​

Suomen yhteistyömaita on tarkasteltu kahdella tavalla. Bilateraalinen tarkoittaa sitä, että julkaisun tekoon on osallistunut yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi tekijöitä täsmälleen yhdestä toisesta maasta. Yhteistyömaat kaikki -raportilla sen sijaan tekijöitä on yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi vähintään yhdestä toisesta maasta, mahdollisesti useammasta.

Yhteistyömaat bilateraali 
Yhteistyömaat kaikki

​​Julkaisumäärä (osittamaton)

Suomessa tehtyjen julkaisujen määrä on esitetty vuosittain. Kansainväliset yhteisjulkaisut ja kansalliset yhteisjulkaisut on laskettu mukaan jokaisen organisaation tilastoihin. Näin laskien julkaisumäärä kertoo siitä, kuinka moneen julkaisuun kukin organisaatio on osallistunut.

Useammalle tieteenalalle luokitellut julkaisut on laskettu mukaan kunkin tieteenalan tilastoihin. Päätieteenaloittain tarkasteluna usealle tieteenalalle luokitellut julkaisut on laskettu mukaan vain yhteen kertaan saman päätieteenalan sisällä. Tästä syystä päätieteenalan julkaisumäärä voi olla pienempi kuin tieteenalojen julkaisumäärien summa kyseisellä päätieteenalalla.

Prosenttimerkin (%) takaa löytyy suhteellinen jakauma, jonka avulla voi tarkastella sitä, mihin osuuteen Suomen julkaisuista organisaatio on osallistunut tai mikä osuus Suomen julkaisuista kuuluu tietylle tieteenalalle. Osuuksien summa voi olla suurempi kuin 100 %. ​

Organisaatiotyyppi​ (%)​

Tieteenala​​ (%​)​

Julkaisuyhteistyötä tarkasteltaessa erotetaan toisistaan kansainväliset yhteisjulkaisut (vähintään yksi kirjoittaja taustaorganisaatioltaan muusta maasta kuin Suomesta), kansalliset yhteisjulkaisut (vähintään kaksi tutkimusorganisaatiota Suomesta) sekä yhdessä suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa tehdyt julkaisut.

Prosenttimerkin (%) takaa löytyy suhteellinen jakauma, jonka avulla voi tarkastella erilaisten yhteisjulkaisujen tai ilman organisaatioiden välistä yhteistyötä tehtyjen julkaisujen osuuksia. Tällainen tarkastelu kannattaa tehdä nimenomaan osittamattoman julkaisumäärän avulla.​

Yhteistyö​ (%​) ​​​​​

Suomen yhteistyömaita on tarkasteltu kahdella tavalla. Bilateraalinen tarkoittaa sitä, että julkaisun tekoon on osallistunut yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi tekijöitä täsmälleen yhdestä toisesta maasta. Yhteistyömaat kaikki -raportilla sen sijaan tekijöitä on yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi vähintään yhdestä toisesta maasta, mahdollisesti useammasta.

Yhteistyömaat bilateraali 
Yhteistyömaat kaikki

​​
Results presented here are derived from the Web of Science ® prepared by CLARIVATE ANALYTICS ®, Inc. (Formerly the IP & Science business of Thomson Reuters®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright CLARIVATE ANALYTICS ® 2018.  All rights reserved. Results are taken with permission from the bibliometric analysis system provided by CSC - IT Center for Science Ltd., Espoo, Finland .

Kansainvälinen vertailu: Top10-indeksi (maailma 4 v.)


​​​Visualisoinnit

Sivun tietoja visualisoituna

Maiden julkaisuprofiili

Suomen kansainvälinen yhteistyö

​Analyysiraportit

Analyysiraportti sisältää lisää viittausindikaattoreita ja se mahdollistaa monipuolisempia analyysejä.​

Suomen julkaisut​ ​​​