Henkilöstö

Korkeakoulutuksen henkilöstöraporteilla on koontiraportteja molempien sektoreiden henkilöstöstä sekä raportteja uusien työntekijöiden taustoista ja hakuprosessista. Henkilöstöraporteilla on tietoja vuodesta 2010 alkaen ja rekrytointiraporteilla vuodesta 2017 alkaen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Korkeakoulujen henkilöstö

Korkeakoulujen henkilöstö yhteensä. Yksikkönä henkilötyövuosi.

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)

Rekrytointi

Raportteja korkeakoulujen hakuprosessista ja uusien työntekijöiden taustoista. Tiedot hakuprosessista ja tehtävään valitusta henkilöstöstä perustuvat korkeakoulujen tietoihin. Tiedot uusien henkilöiden työkokemuksesta perustuvat uusille henkilöille tehtävään kyselyyn, josta syystä tiedot eivät ole kattavia. Tilastoista on jätetty pois niiden korkeakoulujen tiedot, joiden vuosittainen vastausprosentti on alle 25 %. OKM:n rekrytointikysely koskee yliopistojen tutkijanuraportaille II-IV sekä ammattikorkeakoulujen opetushenkilökuntaan ja tki-henkilöstöön tehtäviä rekrytointeja.

Hakijat

Tietoja hakijoiden taustoista; kansalaisuusjakauma, sukupuolijakauma.

Hakijat ja valitut

Uusien työntekijöiden työkokemus

Tiedot perustuvat henkilöstölle tehtävään kyselyyn. Huomioi tietoja tulkittaessa kunkin korkeakoulun vastausprosentti.

Uusien työntekijöiden edellinen työpaikka

Tiedot perustuvat henkilöstölle tehtävään kyselyyn. Huomioi tietoja tulkittaessa kunkin korkeakoulun vastausprosentti.

Korkeakoulu
Tilastovuosi

Uusien työntekijöiden tohtorintutkinnon suoritusyliopisto

Tiedot perustuvat Suomessa suoritettujen tohtorintutkintojen osalta Virta-tietovarantoon ja ulkomailla suoritettujen tohtorintutkintojen osalta yliopistojen henkilöstöjärjestelmiin. Raportin sarake ”Tieto puuttuu” tarkoittaa, että erillisen rekrytointitiedonkeruun tietoja ei ole teknisesti pystytty yhdistämään Virta-tietovarannon tutkintotietoihin (mikäli tohtorintutkinto on suoritettu Suomessa) tai että tiedonkeruussa ei ole toimitettu tietoa ulkomailla suoritetusta tohtorintutkinnossa (mikäli tohtorintutkinto on suoritettu ulkomailla). Osassa yliopistoja tieto tohtoritutkinnon suorituspaikasta puuttuu merkittävältä osalta tiedonkeruun kohdejoukosta.
Tiedot ovat vain yliopistoista.

Korkeakoulu
Tilastovuosi


Graafi: ​Korkeakoulujen opetus- ja tutkimus-/T&K-henkilökunnan henkilötyövuodet

Korkeakoulujen opetus- ja tutkimus-/T&K-henkilökunnan henkilötyövuodet