Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Bibliometriikka (Scopus)
Bibliometriikka (Scopus)
​Bibliometristen tulosraporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden sekä Suomen eri tutkimusorganisaatioiden julkaisuaktiivisuutta sekä tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain. Suomen osalta julkaisuaktiivisuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta voi tarkastella myös julkaisuyhteistyön mukaan.​

Julkaisuaktiivisuutta selvitetään julkaisujen lukumäärän avulla. Tieteellistä vaikuttavuutta tarkastellaan bibliometriikan näkökulmasta esimerkiksi top 10 -indeksin avulla. Top 10 -indeksi tarjoaa yhden näkökulman tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun mutta se ei yksinään anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta. ​

Julkaisuaineisto kattaa Elsevierin viitetietokantoihin indeksoitujen tieteellisten lehtien artikkelit, katsausartikkelit ja kirjeet lehden toimituskunnalle. Lisäksi aineisto sisältää konferenssijulkaisujen artikkelit. Tämän aineiston julkaisumäärät ovat pienemmät kuin mitä esimerkiksi Scopus TM-palvelusta on kokonaisuudessaan löydettävissä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut tulosraporttien pohjana olevan bibliometrisen aineiston käyttöönsä. Bibliometrisen laskennan on toteuttanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC myös tarkastaa ja yhtenäistää Suomessa tehtyjen julkaisujen osoitetiedot, jotta Suomen organisaatiokohtaiset julkaisutilastot ovat mahdollisimman luotettavia. 

Bibliometristen analyysien tiedot päivitetään kerran vuodessa, jolloin kaikki viittausindikaattorit ja uusimman vuoden julkaisumäärät päivittyvät myös aikaisemmin julkaistujen tietojen osalta. 

Julkaisun tieteenala: Julkaisun (esim. artikkelin) tieteenala määräytyy Elsevierin tieteelliselle aikakauslehdelle tai konferenssijulkaisulle määrittelemän "subject arean" mukaan. Monet julkaisukanavat on luokiteltu useaan eri aihealueeseen. Aihealueet on ryhmitelty suuremmiksi kokonaisuuksiksi bibliometrisen tieteenalaluokituksen (pdf) mukaan. Bibliometrisen tieteenalaluokituksen pohjana on Tilastokeskuksen Tieteenalaluokitus 2010. 

Lisätietoja

OKM:n julkaisutiedonkeruun tiedot 

Suomen Akatemian bibliometriset tarkastelut löytyvät Tieteen tila -sivuilta.

Tieteen tila 2016 liitteessä 2 on selitetty eroja WoS ja Scopus aineistojen välillä.

Kansainvälinen vertailu

Kansainvälinen vertailuaineisto mahdollistaa eri maiden ja maaryhmien julkaisumäärien ja tieteen tason tarkastelun. Vertailua voidaan tehdä myös tieteenaloittain.

Julkaisumäärä

Julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Prosenttimerkin (%) takaa löytyvät julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Kansainväliset yhteisjulkaisut on ositettu julkaisuun osallistuneiden maiden kesken. Lisäksi useammalle tieteenalalle luokitellut julkaisut on ositettu tieteenalojen kesken. Osittaminen perustuu maiden/tieteenalojen määrään, ei esimerkiksi eri maista julkaisuun osallistuneiden tutkijoiden määrään.

Maa ja maanosa​ (%)
Suomi ja verrokkimaaryhmät (%​)
Tieteenala (%)

Top 10 - ​indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että maan/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Viittausmäärä on normalisoitu tieteenalan (Subject area) ja julkaisuvuoden (ilmestymisvuosi) mukaan.

Top 10 -indeksin laskennassa julkaisut ositetaan maiden ja tieteenalojen kesken, jolloin kukin julkaisu on mukana laskennassa vain yhden kerran. Top 10 -indeksi on skaalattu siten, että maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi.

Maa ja maanosa
Suomi ja verrokkimaaryhmät ​
Tieteenala​
Kansainvälinen yhteistyö​

Suomen julkaisut

Suomen julkaisutoimintaa kuvaava aineisto mahdollistaa tutkimusorganisaatioiden julkaisumäärien ja tutkimuksen tason tarkastelun. Vertailu voidaan tehdä myös tieteenaloittain.

Julkaisumäärä (ositetut)

Julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Prosenttimerkin (%) takaa löytyvät julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Kansainväliset yhteisjulkaisut on ositettu julkaisuun osallistuneiden maiden kesken. Lisäksi useammalle tieteenalalle luokitellut julkaisut on ositettu tieteenalojen kesken ja Suomen julkaisut Suomen tutkimusorganisaatioiden kesken. Osittaminen perustuu maiden/tieteenalojen/Suomen tutkimusorganisaatioiden määrään, ei osallistuneiden tutkijoiden määrään.

Orgnisaatiotyyppi​​ ​(%​) 
Tieteena​la​ (%)​

Top 10 - indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että organisaation/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Viittausmäärä on normalisoitu tieteenalan (Subject area) ja julkaisuvuoden (ilmestymisvuosi) mukaan.

Top 10 -indeksin laskennassa julkaisut ositetaan maiden ja tieteenalojen lisäksi Suomen tutkimusorganisaatioiden kesken, jolloin kukin julkaisu on mukana laskennassa vain yhden kerran. Top 10 -indeksi on skaalattu siten, että maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi.

Julkaisumäärältään suhteellisen pienellä tieteenalalla voi esiintyä top 10 -indeksissä suuria vaihteluja nelivuotiskausien välillä, vaikka tieteen tasossa ei olisikaan tapahtunut yhtä nopeasti näin suuria muutoksia. Luotettavamman kuvan tason kehityksestä saa tarkastelemalla usean vuoden trendiä. 

Julkaisuyhteistyötä tarkasteltaessa erotetaan toisistaan kansainväliset yhteisjulkaisut (vähintään yksi kirjoittaja taustaorganisaatioltaan muusta maasta kuin Suomesta), kansalliset yhteisjulkaisut (vähintään kaksi tutkimusorganisaatiota Suomesta) sekä yhdessä suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa tehdyt julkaisut.

Organisaatiotyyppi ​
Tieteenala 
Yhteistyö 

Julkaisumäärä (osittamaton)

Suomessa tehtyjen julkaisujen määrä on esitetty vuosittain. Kansainväliset yhteisjulkaisut ja kansalliset yhteisjulkaisut on laskettu mukaan jokaisen organisaation tilastoihin. Näin laskien julkaisumäärä kertoo siitä, kuinka moneen julkaisuun kukin organisaatio on osallistunut.

Useammalle tieteenalalle luokitellut julkaisut on laskettu mukaan kunkin tieteenalan tilastoihin. Päätieteenaloittain tarkasteluna usealle tieteenalalle luokitellut julkaisut on laskettu mukaan vain yhteen kertaan saman päätieteenalan sisällä. Tästä syystä päätieteenalan julkaisumäärä voi olla pienempi kuin tieteenalojen julkaisumäärien summa kyseisellä päätieteenalalla.

Prosenttimerkin (%) takaa löytyy suhteellinen jakauma, jonka avulla voi tarkastella sitä, mihin osuuteen Suomen julkaisuista organisaatio on osallistunut tai mikä osuus Suomen julkaisuista kuuluu tietylle tieteenalalle. Osuuksien summa voi olla suurempi kuin 100 %. ​

Organisaatiotyyppi ​(%)
Tieteenala (%)

Julkaisuyhteistyötä tarkasteltaessa erotetaan toisistaan kansainväliset yhteisjulkaisut (vähintään yksi kirjoittaja taustaorganisaatioltaan muusta maasta kuin Suomesta), kansalliset yhteisjulkaisut (vähintään kaksi tutkimusorganisaatiota Suomesta) sekä yhdessä suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa tehdyt julkaisut.

Prosenttimerkin (%) takaa löytyy suhteellinen jakauma, jonka avulla voi tarkastella erilaisten yhteisjulkaisujen tai ilman organisaatioiden välistä yhteistyötä tehtyjen julkaisujen osuuksia. Tällainen tarkastelu kannattaa tehdä nimenomaan osittamattoman julkaisumäärän avulla.​

Yhteistyö​ (%​) ​​​​​

Results presented here are derived from the Scopus ® prepared by ELSEVIER ®, Amsterdam, Netherlands: © Copyright ELSEVIER ® 2019.  All rights reserved. Results are taken with permission from the bibliometric analysis system provided by CSC - IT Center for Science Ltd., Espoo, Finland

Analyysiraportit
Analyysiraportti sisältää lisää viittausindikaattoreita ja se mahdollistaa monipuolisempia analyysejä.​