Ämnesval

Rapporterna kan användas för att granska de ämnesval som elever inom den grundläggande utbildningen har gjort. Från och med läsåret 2019/2020 grundar statistiken sig på uppgifterna som utbildningsanordnarna har fört in i informationsresursen Koski. Via länken nere på sidan hittar du uppgifter även från statistikåren 2000–2019.

Obs! Rapporten är dataskyddad. Antalen 1–4 som gäller personer visas som värdet ”1-4” och antal större än 4 avrundas till närmaste siffra delbar med 3. Även procentandelar räknas ut med de skyddade antalen.

Ämnesval och vitsord för personer som avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs

I rapporterna anges läroämnesprestationer inom den grundläggande utbildningen som motsvarar det nationella kodverket och som ingår i årskursprestationerna som bekräftats på vårterminen.

Ämnesval

Alla ämnesval, årskurserna 1–6
Alla ämnesval, årskurserna 7–9

Språkval
Antalet språk som studerats (%)
Antalet läroanstalter som ger undervisning i olika språk

Konst- och färdighetsämnen

Modersmål och litteratur

Vitsord

Vitsord på avgångsbetyg (på finska)

Fördelning
Medeltal

Ämnesval 2000–2019

Rapporterna som baserar sig på material som har producerats av Statistikcentralen har samlats på en separat sida.


          Val av A-språk bland elever som fått avgångsbetyg på vårterminen

Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Språk- och andra ämnes​val i den grundläggande utbildningen