Skip Navigation LinksFörskoleundervisning och grundläggande utbildning > Särskilt och intensifierat stöd
Särskilt och intensifierat stöd

För elever som i sitt lärande eller i sin skolgång behöver regelbundet stöd eller flera stödformer samtidigt ska på basis av en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en läroplan som gjorts för hen. Intensifierat stöd ges när allmänt stöd inte är tillräckligt. Särskilt stöd ges elever som inte klarar av att uppnå målen för tillväxten, utvecklingen eller lärandet tillräckligt väl med hjälp av andra stödåtgärder. Särskilt stöd ordnas inom ramen för antingen den allmänna eller den förlängda läroplikten. Det särskilda stödet består av specialundervisning som grundar sig på ett beslut om särskilt stöd samt andra stödformer för den grundläggande utbildningen. Målet för den flexibla grundläggande utbildningen är att stöda elever i årskurserna 7–9 som löper risk för att bli utan avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. I regel är det inte fråga om specialundervisning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Elever som omfattas av intensifierat stöd och särskilt stöd

I tidsserierapporten samt i rapporterna enligt landskap och stödform granskas både de elever som omfattas av det intensifierade stödet och de elever som omfattas av det särskilda stödet. I rapporten enligt ställe där undervisningen genomförs och i rapporten om undervisningens individualisering granskas endast eleverna som omfattas av det särskilda stödet.

Individualisering av undervisningen
Landskap
Stödform (En enskild elev kan omfattas av flera stödformer.)
Ställe där undervisningen genomförs
Tidsserie

Elever som talar ett främmande språk och omfattas av specialstödet

Med elever som talar ett främmande språk avses elever vars modersmål är något annat än finska, svenska, samiska, romska eller teckenspråk.

Landskap
Tidsserie

Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)

Rapporterna om den flexibla grundläggande utbildningen omfattar elever i årskurserna 7–9.

Landskap
Tidsserie

Elever som omfattas av särskilt stöd och intensifierat stöd inom den grundläggande utbildningen