Skip Navigation LinksFörskoleundervisning och grundläggande utbildning > Särskilt och intensifierat stöd
Särskilt och intensifierat stöd

För elever som i sitt lärande eller i sin skolgång behöver regelbundet stöd eller flera stödformer samtidigt ska på basis av en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en läroplan som gjorts för hen. Intensifierat stöd ges när allmänt stöd inte är tillräckligt. Särskilt stöd ges elever som inte klarar av att uppnå målen för tillväxten, utvecklingen eller lärandet tillräckligt väl med hjälp av andra stödåtgärder. Särskilt stöd ordnas inom ramen för antingen den allmänna eller den förlängda läroplikten. Det särskilda stödet består av specialundervisning som grundar sig på ett beslut om särskilt stöd samt andra stödformer för den grundläggande utbildningen. Målet för den flexibla grundläggande utbildningen är att stöda elever i årskurserna 7–9 som löper risk för att bli utan avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. I regel är det inte fråga om specialundervisning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Elever som omfattas av intensifierat stöd och särskilt stöd

I tidsserierapporten samt i rapporterna enligt landskap och stödform granskas både de elever som omfattas av det intensifierade stödet och de elever som omfattas av det särskilda stödet. I rapporten enligt ställe där undervisningen genomförs och i rapporten Individualisering av lärokurs (-2019) granskas endast eleverna som omfattas av det särskilda stödet.

Informationskällan för rapporten Individualisering av lärokurs (2019/20-) är Informationsresursen KOSKI vid Utbildningsstyrelsen, dit utbildningsanordnarna skickar informationen. Rapporten innehåller uppgifter om alla elever som avlagt årskursen under vårterminen. Uppgifterna i rapporten uppdateras en gång per år i oktober med uppgifter från föregående läsår.

Individualisering av lärokurs (2019/20-)
Individualisering av lärokurs (-2019) 

Landskap
Stödform (En enskild elev kan omfattas av flera stödformer.)
Ställe där undervisningen genomförs
Tidsserie

Elever som talar ett främmande språk och omfattas av specialstödet (-2019)

Med elever som talar ett främmande språk avses elever vars modersmål är något annat än finska, svenska, samiska, romska eller teckenspråk. Senare uppgifter kan man granska enligt modersmålsgrupp i rapporten Individualisering av lärokurs (2019/20-) ovan.

Landskap
Tidsserie

Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)

Rapporterna om den flexibla grundläggande utbildningen omfattar elever i årskurserna 7–9.

Landskap
Tidsserie


Elever som omfattas av särskilt stöd och intensifierat stöd inom den grundläggande utbildningen


Rapport som uppdateras

Rapporten innehåller information om antalet elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som uppdateras en gång i månaden. Uppgifterna uppdateras från informationsresursen KOSKI, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och för vilken utbildningsanordnarna producerar information. Utbildningsanordnarna kan också uppdatera uppgifter för tidigare år.

Elever som omfattas av särskilt stöd

Beslut om särskilt stöd och förlängd läroplikt