Skip Navigation LinksSmåbarnspedagogik > Barn som deltar i småbarnspedagogik
Barn som deltar i småbarnspedagogik

​Rapporterna om antalet barn inom småbarnspedagogiken kan användas för att granska uppgifter på basis av ålder, kön och modersmål samt i vilken form småbarnspedagogiken ordnas och var det småbarnspedagogiska verksamhetsstället är beläget. Formerna för anordnande av småbarnspedagogik är småbarnspedagogik som ordnas av en kommun eller samkommun, småbarnspedagogik som en kommun eller samkommun ordnar som köpta tjänster eller med hjälp av servicesedel, småbarnspedagogik som ordnas med stöd för privat vård samt privat småbarnspedagogik som ordnas utan stöd för privat vård. Med hjälp av rapporterna är det möjligt att granska de planerade veckotimmarna inom småbarnspedagogiken, det dagliga deltagandet i småbarnspedagogiken och deltagandet i skiftomsorg.

Uppgifterna om antalet barn inom småbarnspedagogiken rapporteras på summanivå så att de kan granskas på nationell nivå, kommunnivå och landskapsnivå. Information är tillgänglig från och med år 2021. Informationskällorna är småbarnspedagogikens informationsresurs Varda och Statistikcentralens befolkningsuppgifter, som publiceras i september varje år. Uppgifterna är från den 31 december.

Rapporterna innehåller planerad information, inte utfallsinformation. Med planerad information avses att rapporterna inte innehåller information om tillfälliga förändringar, såsom frånvaro under lov och följderna av dessa, eftersom dessa uppgifter inte förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogik.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. I den skyddade rapporten visas antalet barn 1–4 som "1–4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas också ut med de skyddade antalen.


Åldersgrupp

Landskap

Modersmål


Barn som deltar i småbarnspedagogik som ordnas av privata serviceproducenter

Rapporten innehåller uppgifter om antalet barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas eller produceras av en privat serviceproducent, det vill säga andelen barn inom småbarnspedagogik som ordnas som köpta tjänster, barn som beviljas servicesedel, barn som får stöd för privat vård och barn inom privat småbarnspedagogik som inte får stöd för privat vård. Med en privat serviceproducent inom småbarnspedagogisk verksamhet avses en enskild person, sammanslutning eller stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund som mot ersättning tillhandahåller småbarnspedagogik genom drivande av rörelse eller yrkesutövning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. I den skyddade rapporten visas antalet barn 1–4 som "1–4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas också ut med de skyddade antalen.

 

Småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter


Visualiseringar

Barn som deltar i småbarnspedagogik

Aktuellt

12.9.2023: Sättet att kalkylera procentandelen ”Antal barn i olika former för anordnande och andel av barn i småbarnspedagogik” i PowerBi-tabellen Barn som deltar i småbarnspedagogik har ändrats. I tabellen jämförs inte längre antalen med barn i samma ålder i befolkningen som helhet, utan andelarna kalkyleras enligt kolumn jämfört med antalet barn i småbarnspedagogik.

3.5.2023: Uppgifter om småbarnspedagogik år 2022 (uppgifter om aktörer, verksamhetsställen, barn och klientavgifter) har publicerats. Utöver de rapporter som publiceras sedan tidigare publiceras även för första gången rapporter om klientavgifter inom småbarnspedagogik för allmänt och delvis avgiftsfri småbarnspedagogik samt för servicesedlar som beviljats av kommunerna. Dessutom har rapporten ”Småbarnspedagogik nyckeltal” förnyats helt. I fortsättningen ingår nyckeltalen för verksamhetsställen inom småbarnspedagogik i rapporterna om aktörer och verksamhetsställen inomsmåbarnspedagogik. Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik år 2022 kommer att publiceras i tjänsten Vipunen hösten 2023.

Läs mer