Skip Navigation LinksSmåbarnspedagogik > Barn som deltar i småbarnspedagogik
Barn som deltar i småbarnspedagogik

Rapporterna om antalet barn inom småbarnspedagogiken kan användas för att granska uppgifter på basis av ålder, kön och modersmål samt i vilken form småbarnspedagogiken ordnas och var det småbarnspedagogiska verksamhetsstället är beläget. Formerna för anordnande av småbarnspedagogik är småbarnspedagogik som ordnas av en kommun eller samkommun, småbarnspedagogik som en kommun eller samkommun ordnar som köpta tjänster eller med hjälp av servicesedel, småbarnspedagogik som ordnas med stöd för privat vård samt privat småbarnspedagogik som ordnas utan stöd för privat vård. Med hjälp av rapporterna är det möjligt att granska de planerade veckotimmarna inom småbarnspedagogiken, det dagliga deltagandet i småbarnspedagogiken och deltagandet i skiftomsorg.

Uppgifterna om antalet barn inom småbarnspedagogiken rapporteras på summanivå så att de kan granskas på nationell nivå, kommunnivå och landskapsnivå. Rapporterna baserar sig på uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda), som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifterna är från den 31 december.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. I den skyddade rapporten visas antalet barn 1–4 som "1–4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas också ut med de skyddade antalen.


Åldersgrupp

Landskap


Barn som deltar i småbarnspedagogik som ordnas av privata serviceproducenter

Rapporten innehåller uppgifter om antalet barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas eller produceras av en privat serviceproducent, det vill säga andelen barn inom småbarnspedagogik som ordnas som köpta tjänster, barn som beviljas servicesedel, barn som får stöd för privat vård och barn inom privat småbarnspedagogik som inte får stöd för privat vård. Med en privat serviceproducent inom småbarnspedagogisk verksamhet avses en enskild person, sammanslutning eller stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund som mot ersättning tillhandahåller småbarnspedagogik genom drivande av rörelse eller yrkesutövning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. I den skyddade rapporten visas antalet barn 1–4 som "1–4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas också ut med de skyddade antalen. 


Småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter


Aktuellt

2.11.2022: Uppgifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har lagts till på årsrapporten för 2021. Till följd av detta har även siffrorna i rapporterna Barn som deltar i småbarnspedagogik och Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik preciserats.


Visualiseringar

Barn som deltar i småbarnspedagogik