Skip Navigation LinksSmåbarnspedagogik > Personal inom småbarnspedagokik
Personal inom småbarnspedagokik

​På rapporterna som behandlar personalen inom småbarnspedagogiken är det möjligt att granska antalet ordinarie arbetstagare och visstidsanställda arbetstagare och deras behörighet enligt yrkesbenämning. Rapporterna innehåller information om personal med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter (lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik, familjedagvårdare och steinerpedagoger), daghemsföreståndare och assistenter som deltar i fostrings- och vårduppgifter som berör enskilda barn eller grupper. Rapporterna innehåller även information på summanivå om hyrd personal som anlitats via ett rekryteringsföretag. Uppgifterna om personalen inom småbarnspedagogiken rapporteras på summanivå på så vis att det är möjligt att granska uppgifterna på nationell nivå, kommunnivå och landskapsnivå.

Uppgifter finns tillgängliga från och med 2022. Rapporterna utgår från uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda) som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifterna om personalen är från 31.12. I uppgifterna ingår inte uppgifter från Åland, uppgifter från den öppna småbarnspedagogiken eller uppgifter från förskoleundervisningen.

Den visstidsanställda personalen är personal med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter och assistenter med ett anställningsförhållande på viss tid hos aktören inom småbarnspedagogik, som arbetat hos småbarnspedagogikaktören minst en dag på statistikföringsdagen 31.12. I rapporten beskrivs inte variationen under statistikåret, utan rapporten innehåller endast antalet visstidsanställda på statistikföringsdagen. Anställningsförhållandet ska vara i kraft och arbetsplatsen aktiv på statistikföringsdagen, vilket innebär att anställningsförhållanden på viss tid under statistikåret som upphört före statistikföringsdagen inte ingår i rapporten. 

Rapporterna är dataskyddade eftersom de innehåller personuppgifter. Antalen 1–4 visas som värdet ”1–4” och antal större än fyra avrundas till det närmaste talet som är delbart med tre. Även de procentuella andelarna är kalkylerade med skyddade antal. På grund av detta kan antalen variera något jämfört med de antal som förts in i informationsresursen.


Rapporter om personalen 2022

I årsrapporterna om personalen år 2022 (förutom rapporterna om hyrd personal) saknas för Nylands del uppgifter för Helsingfors stad, Esbo stad och Vanda stad och för Egentliga Finlands del uppgifter för Kimitoöns kommun. Uppgifterna som saknas anges på rapporten med "-". Uppgifter om personalen år 2022 publiceras inte i Vipunen för Helsingfors stad, Esbo stad och Vanda stad eller Kimitoöns kommun.


Personal i landskap och kommuner


Hyrd personal inom småbarnspedagogiken som anlitats via ett rekryteringsföretag

Rapporten innehåller information om antalet hyrd personal inom småbarnspedagogiken på summanivå samt det totala antalet arbetstimmar som utförts av den hyrda personalen under statistikperioden (1.1–31.12).
Med hyrd personal avses personal med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som aktören inom småbarnspedagogik anlitat via ett rekryteringsföretag. Hyrd personal omfattar även vikarier för privata familjedagvårdare, om den privata familjedagvårdaren har kommit överens om vikariearrangemangen med en annan familjedagvårdare eller skaffat en vikarie på något annat sätt, till exempel via Mannerheims Barnskyddsförbund eller via kommunen. Uppgifterna om hyrd personal visas inte enligt person. Detta innebär att det inte är möjligt att skilja åt personer i uppgifterna om antalet hyrd personal och att samma arbetstagare kan ingå flera gånger i antalen.


Hyrd personal i kommuner, samkommuner och hos privata serviceproducenter (statistikperioden 1.1–31.12)

Hyrd personal i landskap och kommuner (statistikperioden 1.1–31.12)