Småbarnspedagogik
Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) har barnet rätt att delta i småbarnspedagogisk verksamhet. I småbarnspedagogiken deltar i regel barn under skloåldern.

Från och med 2021 samlas i tjänsten Vipunen uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt om aktörerna (kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter), verksamhetsställena och klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Rapporterna baserar sig på uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda), som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifter förs in i Varda av aktörerna inom småbarnspedagogik, det vill säga kommunerna, samkommunerna och de privata serviceproducenterna (privata familjedagvårdare, privata gruppfamiljedagvårdare och privata daghem).

Statistikcentralen fungerar sedan 2021 som statistikmyndighet för småbarnspedagogiken och publicerar på sin webbplats Finlands officiella statistik (FOS) över småbarnspedagogik. De uppgifter som publiceras i Vipunen är mer omfattande och kompletterar Statistikcentralens statistik. Statistiken över småbarnspedagogiken före 2021 finns i Institutet för hälsa och välfärds informationstjänst Sotkanet.

Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken produceras i tjänsten Vipunen från och med 2022. Uppgifter om öppen småbarnspedagogik produceras inte i Vipunen. Förskoleundervisning som föregår den grundläggande utbildningen är administrativt sett småbarnspedagogik, men statistiken som gäller förskoleundervisningen finns under avsnittet Förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Vipunen. Uppgifterna om antalet barn i fråga om Åland fogas årligen i tillämpliga delar till Vipunens rapporter, efter det att Finlands officiella statistik har publicerats.

​​Aktuellt

20.12.2022: Ett definitionsfel har korrigerats på rapporten Privata klientavgifter enligt storleksklass. På grund av definitionsfelet har klientavgifter inom småbarnspedagogiken i avgiftsklassen 0–290 euro felaktigt funnits i avgiftsklassen 291–400 euro. Det totala antalet klientavgifter för avgiftsklasserna förändrades enligt följande: antalet klientavgifter i avgiftsklassen 0–290 euro från 2 337 till 2 661 och i avgiftsklassen 291–400 euro från 2 733 till 2 409.

2.11.2022: Uppgifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har lagts till på årsrapporten för 2021. Till följd av detta har även siffrorna i rapporterna Barn som deltar i småbarnspedagogik och Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik preciserats.