Småbarnspedagogik
Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) har barnet rätt att delta i småbarnspedagogisk verksamhet. I småbarnspedagogiken deltar i regel barn under skloåldern.

Från och med år 2021 samlas i tjänsten Vipunen uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt om aktörer (kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter), verksamhetsställen och klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken produceras i tjänsten Vipunen från och med 2022. Rapporterna baserar sig på uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda) som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifter förs in i Varda av aktörerna inom småbarnspedagogik, det vill säga kommunerna, samkommunerna och de privata serviceproducenterna (privata familjedagvårdare, privata gruppfamiljedagvårdare och privata daghem).

Statistikcentralen fungerar sedan 2021 som statistikmyndighet för småbarnspedagogiken och publicerar på sin webbplats Finlands officiella statistik (FOS) över småbarnspedagogik. De uppgifter som publiceras i Vipunen är mer omfattande och kompletterar Statistikcentralens statistik. Statistiken över småbarnspedagogiken före 2021 finns i Institutet för hälsa och välfärds informationstjänst Sotkanet.

Uppgifter om öppen småbarnspedagogik produceras inte i Vipunen. Förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen är administrativt sett småbarnspedagogik, men statistiken som gäller förskoleundervisningen finns under avsnittet Förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Vipunen. Information om antalet barn på Åland finns i Statistikcentralens statistik om småbarnspedagogiken.


​​Visualiseringar
Aktuellt

12.9.2023: Sättet att kalkylera procentandelen ”Antal barn i olika former för anordnande och andel av barn i småbarnspedagogik” i PowerBi-tabellen Barn som deltar i småbarnspedagogik har ändrats. I tabellen jämförs inte längre antalen med barn i samma ålder i befolkningen som helhet, utan andelarna kalkyleras enligt kolumn jämfört med antalet barn i småbarnspedagogik.

3.5.2023: Uppgifter om småbarnspedagogik år 2022 (uppgifter om aktörer, verksamhetsställen, barn och klientavgifter) har publicerats. Utöver de rapporter som publiceras sedan tidigare publiceras även för första gången rapporter om klientavgifter inom småbarnspedagogik för allmänt och delvis avgiftsfri småbarnspedagogik samt för servicesedlar som beviljats av kommunerna. Dessutom har rapporten ”Småbarnspedagogik nyckeltal” förnyats helt. I fortsättningen ingår nyckeltalen för verksamhetsställen inom småbarnspedagogik i rapporterna om aktörer och verksamhetsställen inomsmåbarnspedagogik. Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik år 2022 kommer att publiceras i tjänsten Vipunen hösten 2023.

Läs mer

Annanstans på nätet

Statistikcentralen > Statistiken över småbarnspedagogik (2021-)
Institutet för hälsa och välfärd > Statistiken över småbarnspedagogik (1997-2020)
Institutet för hälsa och välfärd > Indikatorer i Sotkanet
Utbildningsstyrelsen > Informationshantering