Småbarnspedagogik
Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) har barnet rätt att delta i småbarnspedagogisk verksamhet. I småbarnspedagogiken deltar i regel barn under skloåldern.

Från och med år 2021 samlas i tjänsten Vipunen uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt om aktörer (kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter), verksamhetsställen och klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken produceras i tjänsten Vipunen från och med 2022. Rapporterna baserar sig på uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda) som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifter förs in i Varda av aktörerna inom småbarnspedagogik, det vill säga kommunerna, samkommunerna och de privata serviceproducenterna (privata familjedagvårdare, privata gruppfamiljedagvårdare och privata daghem).

Statistikcentralen fungerar sedan 2021 som statistikmyndighet för småbarnspedagogiken och publicerar på sin webbplats Finlands officiella statistik (FOS) över småbarnspedagogik. De uppgifter som publiceras i Vipunen är mer omfattande och kompletterar Statistikcentralens statistik. Statistiken över småbarnspedagogiken före 2021 finns i Institutet för hälsa och välfärds informationstjänst Sotkanet.

Uppgifter om öppen småbarnspedagogik produceras inte i Vipunen. Förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen är administrativt sett småbarnspedagogik, men statistiken som gäller förskoleundervisningen finns under avsnittet Förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Vipunen. Information om antalet barn på Åland finns i Statistikcentralens statistik om småbarnspedagogiken.


​​Visualiseringar
Aktuellt

06.06.2024: Uppgifter om småbarnspedagogik år 2023 har publicerats. Uppgifterna om personal som publicerats omfattar tre rapporter. I rapporterna ingår uppgifter om ordinarie och visstidsanställd personal enligt kommun och landskap på statistikföringsdagen 31.12.2023 och hyrd personal som anlitats via ett rekryteringsföretag under år 2023. Brister relaterade till de publicerade personalrapporterna anges i portaltexterna och i rapportanteckningarna.

14.12.2023: Uppgifter om personal inom småbarnspedagogik år 2022 har publicerats. Uppgifterna som publicerats i december omfattar tre rapporter. I rapporterna ingår uppgifter om ordinarie och visstidsanställd personal enligt kommun och landskap på statistikföringsdagen 31.12.2022 och hyrd personal som anlitats via ett rekryteringsföretag under år 2022. Brister relaterade till de publicerade rapporterna anges i portaltexterna och i rapportanteckningarna. Saknade data från 2022 publiceras inte i Vipunen-tjänsten.

Läs mer

Annanstans på nätet

Statistikcentralen > Statistiken över småbarnspedagogik (2021-)
Institutet för hälsa och välfärd > Statistiken över småbarnspedagogik (1997-2020)
Institutet för hälsa och välfärd > Indikatorer i Sotkanet
Utbildningsstyrelsen > Informationshantering