Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningens mål är att stödja elevernas utveckling till humana och etiskt ansvarsfulla samhällsmedlemmar samt att ge dem tillräckliga kunskaper och färdigheter för livet.

Med förskoleundervisning avses planmässig undervisning och fostran som ges året innan läroplikten börjar och som har en nära anknytning till både småbarnsfostran och undervisningen under de första åren av den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen har som särskilt mål att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnets utvecklings- och inlärningsförutsättningar samt att stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva inlärningserfarenheter. Kommunen är skyldig att ordna förskoleundervisning för barnen som bor i kommunen Förskoleundervisning ges huvudsakligen för barn som fyllt sex år. Förskoleundervisningen är obligatorisk för barnen och barnets vårdnadshavare svarar för att barnet deltar förskoleundervisning. Det kostar inget att delta i förskoleundervisningen. Förskoleundervisningen tar ett år och ordnas i anslutning till antingen dagvården eller skolan.

Syftet med den grundläggande utbildningen är att stödja elevernas utveckling till humana och etiskt ansvarsfulla samhällsmedlemmar samt ge dem nödvändiga kunskaper och färdigheter för livet. Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Med elever som påbörjat den grundläggande utbildningen avses elever som på hösten inlett skolgången i årskurs ett och som då huvudsakligen är sju år gamla.

Statistiken över barn som deltar i förskoleundervisningen innehåller antalet barn som deltar i förskoleundervisningen som ges i anslutning till skolorna. De barn som deltar i förskoleundervisningen i daghem ingår inte i Vipunens statistik. Statistiken över elever i den grundläggande utbildningen och elever som avlagt den grundläggande utbildningen innehåller uppgifter om elever som avlägger den grundläggande utbildningens lärokurs (årskurserna 1–9) och elever som avlägger tilläggsutbildning till den grundläggande utbildningen i samband med den grundläggande utbildningen (årskurs 10). Uppgifter om undervisningen som ges i grundskolorna, skolorna på grund- och gymnasienivå och specialskolorna på grundskolestadiet har inkluderats.

Statistiken grundar sig på uppgifter och register som har sammanställts av Statistikcentralen och Utbildningsstyrelsen.