Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatuksessa olevat lapset
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset

​Varhaiskasvatuksen lapsimääriä käsittelevillä raporteilla voi tarkastella tietoja lapsen iän, sukupuolen, äidinkielen, varhaiskasvatuksen järjestämismuodon sekä varhaiskasvatuksen toimipaikan sijainnin perusteella. Varhaiskasvatuksen järjestämismuotoja ovat kunnan tai kuntayhtymän järjestämä varhaiskasvatus, kunnan tai kuntayhtymän ostopalvelu, palveluseteli, yksityisen hoidon tuella järjestetty varhaiskasvatus sekä yksityinen varhaiskasvatus ilman yksityisen hoidon tukea. Raporteilla pystyy tarkastelemaan varhaiskasvatuksen suunniteltuja viikkotunteja, lasten osallistumista päivittäiseen varhaiskasvatukseen sekä vuorohoitoon osallistumista. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot raportoidaan summatasolla niin, että tietoa voi tarkastella kansallisella, kunnan ja maakunnan tasolla.

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2021 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Raportit sisältävät suunniteltua tietoa, eivät toteumatietoa. Suunnitellulla tiedolla tarkoitetaan sitä, ettei raporteilla ole saatavilla tietoa väliaikaisista muutoksista, kuten esimerkiksi lomien aikaisista poissaoloista ja niiden vaikutuksista, sillä näitä ei tallenneta varhaiskasvatuksen tietovarantoon. Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Ikäryhmä

Maakunta

Äidinkieli


Yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset


Raportti sisältää tiedot yksityisen palveluntuottajan järjestämässä tai tuottamassa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, eli osuudet ostopalveluna, palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ilman yksityisen hoidon tukea olevista lapsista. Yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja on yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys, joka korvausta vastaan tuottaa varhaiskasvatusta liike- tai ammattitoimintana.  

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Yksityisen tuottama varhaiskasvatus


Visualisoinnit

Avaa linkki Power BI ohjelmassa (tiedosto ei ole saavutettava)

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset

​Ajankohtaista

12.9.2023: Varhaiskasvatuksessa olevat lapset -PowerBin taulukon "Lasten määrä järjestämismuodoittain ja osuus varhaiskasvatuksessa olevista lapsista" prosenttiosuuden muodostamistapaa on muutettu. Taulukko ei vertaa enää lukuja kokonaisväestön samanikäisiin lapsiin, vaan osuudet lasketaan sarakekohtaisesti vertailukohtana varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä.

3.5.2023 Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu. Aiemmin julkaistujen raporttien lisäksi mukana on ensimmäistä kertaa julkaistavat Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -raportit yleisesti ja osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kuntien myöntämistä palveluseteleistä. Lisäksi Varhaiskasvatuksen Avainluvut -raportti on uudistettu kokonaan. Varhaiskasvatuksen toimipaikkojen avainlukuja voi jatkossa tarkastella osana Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat -raportteja. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot tullaan julkaisemaan syksyllä 2023 Vipunen-palvelussa.

Lue lisää