Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Erityinen ja tehostettu tuki
Erityinen ja tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden puitteissa. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea 7​–​9 luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Pääsääntöisesti kyse ei ole erityisopetuksesta.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat

Aikasarja-, maakunta- ja tukimuotoraportilla ovat tarkastelussa sekä tehostetun tuen että erityisen tuen oppilaat, opetuksen toteutuspaikka ja oppimäärän yksilöllistäminen (–2019) -raporteilla vain erityisen tuen oppilaat.

Oppimäärän yksilöllistäminen (2019/20–) -raportin tietolähteenä on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Raportti sisältää kaikkien kevätlukukaudella vuosiluokan suorittaneiden oppilaiden tiedot. Raportin tiedot päivitetään kerran vuodessa lokakuussa edellisen lukuvuoden tiedolla.

Aikasarja
Maakunta
Opetuksen toteutuspaikka

Oppimäärän yksilöllistäminen (2019/20–)
Oppimäärän yksilöllistäminen (–2019)

Tukimuoto (Yksittäinen oppilas voi kuulua useamman tukimuodon piiriin.)

Vieraskieliset erityisen tuen oppilaat (–2019)

Vieraskielisillä tarkoitetaan oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli. Myöhempiä tietoja voi tarkastella äidinkieliryhmittäin oppimäärän yksilöllistäminen (2019/20–) -raportilla yllä.

Aikasarja
Maakunta

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustavan perusopetuksen raporteilla ovat mukana 7​–​9 luokkien oppilaat.

Aikasarja
Maakunta


Graafi: Erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat esi- ja perusopetuksessa

Erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat esi- ja perusopetuksessa


Päivittyvä raportti

Raportit sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa esi- ja perusopetuksen oppilaiden määristä. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla.

Tietolähde on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Opetuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tästä syystä samankin tilastoraportin tiedot voivat muuttua myöhemmin.

Erityisen tuen oppilaat

Erityisen tuen päätös ja pidennetty oppivelvollisuus