Skip Navigation LinksHögskoleutbildning och FoU-verksamhet > Personresurser inom vetenskap och teknik
Personresurser inom vetenskap och teknik

Med hjälp av rapporterna kan man granska personr​esurserna inom vetenskap och teknik (PRVT) samt alla som fått ut​​bildning på högre nivå.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Personresurser inom vetenskap och teknik

Med personresurser inom vetenskap och teknik (PRVT) avses antingen personer som fått utbildning på högre nivå eller personer som är sysselsatta i expertuppgifter (oavsett personens utbildning), se bild. Definitionen är i enlighet med OECD:s och EU:s riktlinjer, länk. Med hjälp av rapporterna granskas PRVT-materialet enligt arbetsplatsens näringsgren och arbetsgivarsektorn.

Näringsgren

Den näringsgrensklassificering som används i rapporterna är en tillämpning av Statistikcentralens näringsgrensklassificering. I rapporterna är standardavgränsningen de sysselsatta på grund av att det för dessa finns uppgifter om näringsgrenen.

Annan näringsgren än föregående år  (%)
Företagets storlek  (%)
Huvudsaklig näringsgren
  (%)​
Statisti​kår  (%)
Tid sedan avläggande av examen  (%)​
Utbildn​​ingsnivå  (%​​​)
Utbildningsområde  (%)

Arbetsgi​​varsektorn

Den arbetsgivarsektor som använts i rapporterna är en tillämpning av Statistikcentralens klassificering av arbetsgivarsektorn, till exempel universitet och forskningsinstitut har skilts åt som separata sektorer. I rapporterna är standardavgränsningen de sysselsatta på grund av att det för dessa finns uppgifter om arbetsgivarsektorn.

Annan arbetsgivarsektor än föregående år  (%)
Huvudsaklig vetenskapsgren  (%)
Statistikår  (%)
Tid sedan avläggande av examen  (%)​
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Högutbildade invån​​are

Med högutbildade invånare avses personer som har sin hemvist i Finland och som avlagt en examen på minst institutnivå. Med stöd av rapporterna granskas dessa enligt födelsestaten och den huvudsakliga verksamheten.

Födelsestat

Födelsestaten uppges enligt uppgifterna i befolkningsdataregistret.

Huvudsaklig vetenskapsgren  (%)
Statistikår  (%)
Tid sedan avläggande av examen  (%)
Utbildning​snivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Huvudsaklig verksamhet

Den huvudsakliga verksamheten fastställs vid utgången av året före statistikåret.

Huvudsaklig vetenskapsgren  (%)
Statistikår  (%)
Tid sedan avläggande av examen  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Antal personer som har avlagt doktorsexamen enligt arbetsgivarsektorn

​​