Informationskällor

Statistikuppgifterna som publiceras i tjänsten grundar sig på uppgifter och register som Statistikcentralen, undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen samlat in.

Statistikcentralen

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om studerande och examina vid utbildningsanordnarna direkt från läroanstalterna, datalagret Koski, högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA) och studentexamensregistret.

Statistikcentralen för ett examensregister över de examensuppgifter som de samlar in. Till uppgifterna i examensregistret förenar Statistikcentralen bl.a. Befolkningsuppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt uppgifter i sitt eget sysselsättningsregister.

Sysselsättningsregistrets personpopulation utgörs av den befolkning som på årets sista dag är stadigvarande bosatta i landet. Uppgifterna bygger i regel på förvaltningsregister och statistiska material.

En del av Statistikcentralens material grundar sig på en kombination av ovan nämnda individbaserade material och register. I sådant material kan man till exempel granska genomströmning av utbildning (studiernas förlopp), avbrytande av utbildning eller arbetslivssituation för personer som avlagt examen.

Dessutom samlar Statistikcentralen regelbundet in uppgifter om lärare på grundskolenivå och andra stadiet samt inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen.

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen samlar in de kostnads- och verksamhetsuppgifter som utgör grunden för statsandelen för utbildning på grundskolenivå och andra stadiet av utbildningsanordnarna. Undantag är kommunernas kostnadsuppgifter för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning som samlas in av Statskontoret.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett riksomfattande datalager för undervisning och utbildning (Koski), ett antagsregister (utbildning och högskoleutbildning efter den grundläggande utbildningen) samt ett datalager för småbarnspedagogiken (Varda), vars uppgifter används i statistikföringen. Koski innehåller uppgifter i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (ePUK) som sparats i registret för studerande inom yrkesutbildningen.

Utbildningsstyrelsen samlar in uppgifter från högskolorna om studerandenas internationella utbytesperioder.

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet samlar in uppgifter från yrkeshögskolorna och universiteten om deras verksamhet, personal och ekonomiska verksamhet.

I rapporterna utnyttjas uppgifterna som samlats in från studiedatasystemet VIRTA och publikationsdatatjänsten VIRTA.

Utbildningsförvaltningens styrnings- och regleringstjänst Oiva innehåller information om tillstånd att ordna och upprätthålla utbildning på olika utbildningsstadier.

​Övriga

Studentexamensnämnden samlar in vitsorden för studentexamen.

Informationstjänsten för genomslag i utbildningen Arvo samlar in uppgifter om karriäruppföljning, studeranderespons och arbetslivsrespons.

Andra informationskällor som används i Vipunen är Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), ETER (European Tertiary Education Register), OECD, Web of Science (biometri), Scopus (bibliometri), CORDIS (European Comission).