Informationskällor
De statistiska uppgifter som publiceras i tjänsten grundar sig på uppgifter som samlats in av Statistikcentralen, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen samt CIMO (Centrum för internationell mobilitet och internationellt samarbete) samt på deras register.

Statistikcentralen

Från utbildningsanordnare, läroanstalter och högskolor samlar Statistikcentralen in uppgifter om studerande och examina som avlagts under kalenderåret samt från kommunerna de kostnads- och verksamhetsuppgifter för den kommunala grundläggande utbildningen som ligger till grund för statsandelen.

Statistikcentralen upprätthåller ett examensregister över de uppgifter om examina som Statistikcentralen samlat in. Till uppgifterna i examensregistret lägger Statistikcentralen till bland annat de befolkningsuppgifter som erhållits från Befolkningsregistercentralen samt uppgifter från det egna sysselsättningsregistret.

Populationen i sysselsättningsstatistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna grundar sig huvudsakligen på förvaltningsregister och statistiskt material.

Dessutom samlar Statistikcentralen in uppgifter om lärare inom den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet samt det fria bildningsarbetet.

Utbildningsstyrelsen

Från utbildningsanordnare samlar Utbildningsstyrelsen in de kostnads- och verksamhetsuppgifter som ligger till grund för statsandelen för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet samt yrkeshögskoleutbildningen bortsett från kostnads- och verksamhetsuppgifterna för den kommunala grundläggande utbildningen som samlas in av Statistikcentralen.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller registret över gemensam ansökan och urval till utbildning på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildning. Uppgifterna i registret används även i statistikföringen

Undervisnings- och kulturministeriet

Från yrkeshögskolor och universitet samlar undervisnings- och kulturministeriet in uppgifter om deras verksamhet och personal samt från universitet uppgifter om deras ekonomiska verksamhet.