Tietolähteet

Palvelussa julkaistavat tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​​

Tilastokeskus

Tilastokeskus on kerännyt opiskelija- ja tutkintotiedot koulutuksen järjestäjien kautta suoraan oppilaitoksilta, Koski-tietovarannosta, Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA) ja ylioppilastutkintorekisteristä.

Tilastokeskus ylläpitää keräämistään tutkintotiedoista tutkintorekisteriä. Tutkintorekisterin tietoihin Tilastokeskus yhdistää mm. Väestörekisterikeskuksen sille toimittamia väestötietoja sekä oman työssäkäyntirekisterinsä tietoja.

Työssäkäyntirekisterin henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin.

Osa Tilastokeskuksen aineistoista perustuu edellä mainittujen henkilöpohjaisten aineistojen ja rekistereiden yhdistämiseen. Tällaisista aineistoista voidaan tarkastella esimerkiksi koulutuksen läpäisyä (opintojen kulku), koulutuksen keskeyttämistä tai tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään.

Lisäksi Tilastokeskus on kerännyt määräajoin tiedot perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajista.

Tarkempaa tietoa Tilastokeskuksen aineistoista, kuten käsitteiden määrittelyjä, löytyy täältä.

​Opetush​allitus

Opetushallitus kerää koulutuksen järjestäjiltä perus- ja toisenasteen koulutuksen valtionosuuden perustana olevat kustannus- ja toimintatiedot lukuun ottamatta kuntien esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannustietoja, jotka kerää Valtionkonttori.

Opetushallitus ylläpitää opetuksen ja koulutuksen valtakunnallista tietovarantoa (Koski),  opiskelijavalintarekisteriä (perusopetuksen jälkeinen koulutus ja korkeakoulutus) sekä varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda), joiden tietoja käytetään tilastoinnissa. Koski sisältää rekisteriin tallennetut ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tiedot (eHOKS).

Opetushallitus kerää korkeakouluilta tiedot opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista.

​Opetus- ja ​kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta tietoja niiden toiminnasta, henkilöstöstä sekä taloudellisesta toiminnasta.

Raporteilla hyödynnetään VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta kerättyjä tietoja.

Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu Oiva sisältää tietoa eri koulutusasteiden koulutustoimijoiden järjestämis- ja ylläpitämisluvista.

Tarkempaa tietoa OKM:n tiedonkeruista löytyy täältä.

​Muut

Ylioppilastutkintolautakunta kerää ylioppilastutkinnon arvosanat.

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo kerää uraseuranta-, opiskelijapalaute- ja työelämäpalautetietoja.

Muita Vipusessa käytössä olevia tietolähteitä ovat Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), ETER (European Tertiary Education Register), OECD, Web of Science (bibliometriikka), Scopus (bibliometriikka), CORDIS (European Comission).