Tietolähteet

Palvelussa julkaistavat tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen sekä keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​​

​Tilastokeskus

Tilastokeskus kerää koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitoksilta tietoja opiskelijoista ja kalenterivuonna suoritetuista tutkinnoista sekä kunnilta valtionosuuden perustana olevat kuntien perusopetuksen kustannus- ja toimintatiedot. Korkeakoulujen tiedot perustuvat korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA).

Tilastokeskus ylläpitää keräämistään tutkintotiedoista tutkintorekisteriä. Tutkintorekisterin tietoihin Tilastokeskus yhdistää mm. Väestörekisterikeskuksen sille toimittamia väestötietoja sekä oman työssäkäyntirekisterinsä tietoja.

Työssäkäyntirekisterin henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin.

Osa Tilastokeskuksen aineistoista perustuu edellä mainittujen henkilöpohjaisten aineistojen ja rekistereiden yhdistämiseen. Tällaisista aineistoista voidaan tarkastella esimerkiksi koulutuksen läpäisyä (opintojen kulku), koulutuksen keskeyttämistä tai tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään.

Lisäksi Tilastokeskus kerää tiedot perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajista.​

​Opetush​allitus

Opetushallitus kerää koulutuksen järjestäjiltä perus- ja toisen asteen koulutuksen valtionosuuden perustana olevat kustannus- ja toimintatied​ot lukuun ottamatta kuntien perusopetuksen kustannus- ja toimintatietoja, jotka kerää Tilastokeskus.

Opetushallitus ylläpitää toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulukoulutuksen yhteishaku- ja valintarekistereitä, joiden tietoja käytetään myös tilastoinnissa.​

Opetushallitus kerää korkeakouluilta tiedot opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista.

​Opetus- ja ​kulttuuriministeriö

​Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta tietoja niiden toiminnasta, henkilöstöstä sekä taloudellisesta toiminnasta.

Raporteilla hyödynnetään VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta kerättyjä tietoja.

​Muut

Ylioppilastutkintolautakunta kerää ylioppilastutkinnon arvosanat.

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo kerää uraseuranta- ja opiskelijapalautetietoja.